Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych "CHEMKOP" Sp. z o.o.

 

 

Oferta wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. J. Wybickiego 7 w Krakowie

 

Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę wynajmu powierzchni pokoi biurowych w budynku przy ul. J. Wybickiego 7.

Pokoje biurowe znajdują się w budynku dwukondygnacyjnym  na parterze oraz pierwszym piętrze.

W sumie do wynajęcia mamy 10 pokoi o powierzchni 17,6 m 2 każdy.

Obiekt położony jest zaledwie 2,5 km od centrum miasta. W odległości ok 400 m znajduje sie węzeł komunikacyjny tramwajowy (nr linii  3, 5, 18, 50) oraz autobusowy (nr linii 164, 140), ok 200m stacja Kraków Młynówka – przystanek kolejowy na linii kolejowej nr 118, obsługujący pociągi pasażerskie z Dworca Głównego w Krakowie do Portu Lotniczego -Balice

 

Charakterystyka oferowanej powierzchni:

  • wejście do ul. Wybickiego 7,
  • całodobowa ochrona,

 

Zgodnie z założeniami właściciela Przedmiot najmu zostanie przekazany Najemcy w stanie istniejącym lub do samodzielnego wykończenia.

 

Główne warunki umowy najmu:

 

Stawka za powierzchnię - 47,25 zł/m2 netto z mediami

 

W skład opłat wchodzi:

  • sprzątanie powierzchni wspólnej w Budynku,
  • wywóz śmieci
  • utrzymanie porządku i czystości na zewnątrz Budynku, odśnieżanie,
  • ochrona fizyczna Budynku,
  • energia elektrycznej
  • zużycie wody i odprowadzanie ścieków bytowych,
  • podatki związane z Budynkiem zapłacone przez Wynajmującego,
  • zarządzanie Budynkiem

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel.  012 633 60 75

 

Dotacje na innowacje

 

Zaproszenie DO SKŁADANIA OFERT:

 

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy serdecznie do złożenia oferty na „Obsługę, organizację i przeprowadzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zgodnie z wymogami określonymi w art. 2341 Kodeksu Spółek Handlowych wraz z obsługą techniczną” dla Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych "Chemkop" Sp. z o.o. Wybickiego 7 31-261 Kraków, w terminie do 27.11.2020 r. godz. 16:00. Szczegółowe informacje w załącznikach.

 

Załącznik nr 1. Zaproszenie

Załącznik nr 2. Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3. Oświadczenie RODO

Kontakt w sprawie: Sekretariat tel. +48 12 633 60 75

lub

Justyna Nowińska tel. +48 513909632

Wszystkie osoby zainteresowane, prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi dokumentami i przesyłanie kompletu wymaganych dokumentów.

 

 

 

Zaproszenie DO SKŁADANIA OFERT:

 

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy serdecznie do złożenia oferty na „Prace remontowe i przebudowa klatki schodowej na piętro w budynku mieszkalnym Sadowiec, 70/2, Mogilno (Huta Palędzka) 88-300 Mogilno” dla Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych "Chemkop" Sp. z o.o. Wybickiego 7 31-261 Kraków, w terminie do 10.12.2020 r. godz. 16:00. Szczegółowe informacje w załącznikach.

 

Zaproszenie

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy wersja edytowalna 

Załącznik nr 2. Projekt umowy wraz z kartą gwarancyjną

Załącznik nr 3. Oświadczenie RODO

Załącznik nr 4. Specyfikacja wykonania robót

Załącznik nr 5. Przedmiar robót

Załącznik nr 6. Zestawienie Materiałów

Kontakt w sprawie: Sekretariat tel. +48 12 633 60 75

lub

Justyna Nowińska tel. +48 513909632

Wszystkie osoby zainteresowane, prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi dokumentami i przesyłanie kompletu wymaganych dokumentów.

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT:

 

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy serdecznie do złożenia oferty na „ Na dostawę w leasingu operacyjnym (36 miesięcy) samochodu Dacia Dokker lub równoważny z możliwością wykupu” dla Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych "Chemkop" Sp. z o.o. Wybickiego 7 31-261 Kraków, w terminie do 18.11.2020 r. godz. 16:00. Szczegółowe informacje w załącznikach.

 

Zaproszenie

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Załącznik nr 2

załącznik nr 2 wersja edytowalna

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3 wersja edytowalna

Oświadczenie RODO

 

 

Pytania i odpowiedzi:

1.Wykonawca/Finansujący jako Instytucja Finansowa zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobligowany do przeprowadzenia analizy finansowej Podmiotu, któremu udziela finansowania wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. Prosimy o udostępnienie dokumentów finansowych, które umożliwią przeprowadzenie takich czynności:

-bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2018, 2019;

-bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na koniec III kwartału 2020 zamiennie sprawozdanie wg. wzoru F01 za III kwartał 2020.

Zamawiający udostępnia bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2018, 2019;

Bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na koniec III kwartału 2020 Zostanie udostępniony wykonawcy którego oferta została uznana za najkorzystniejsza po uprzednim podpisaniu zobowiązania do zachowania poufności.

Sprawozdanie

 

2.Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część Umowy leasingu stanowiła oparta o jedną, roczną, ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w wysokości: 160 PLN. Opłata ryczałtowa zastępuje większość wycenianych oddzielnie czynności związanych z posprzedażową obsługą Umowy leasingu. W ramach ryczałtu Klient nie ponosi kosztów m.in. za: cesję umowy, obsługę mandatów, wcześniejsze zakończenia Umowy, bezpłatny dostęp do Portalu Klienta. Tabela opłat jest częścią OWUL – co gwarantuje Klientom niezmienność warunków przez cały okres trwania Umowy.

Zamawiający nie zgadza się na ponoszenie opłat ryczałtowych. Wszelkie dodatkowe opłaty zamieszczone w tabeli opłat i prowizji związane z obsługą zostaną uregulowane w momencie wystąpienia takiego zdarzenia np.: obsługa mandatów, cesja umowy lub wcześniejsze jej zakończenie itp.

 

3.Z uwagi na fakt, że ubezpieczenie Sprzętu zgodnie z SIWZ  leży po stronie Zamawiającego, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi w wysokości 200 zł netto rok rocznie. 

Zamawiający pokryje koszt administrowania polisami

 

4.Proszę o udzielenie informacji jakiego oprocentowania oferty oczekuje Zamawiający, tj. oprocentowania zmiennego  - część odsetkowa raty leasingowej ulega obniżeniu w przypadku spadku stopy WIBOR 1M i podwyższeniu w przypadku wzrostu stopy WIBOR 1 M w stosunku do jej poziomu przyjętego do kalkulacji ceny oferty oprocentowania stałego  - stałe i niezmienne raty w trakcie trwania leasingu.

Zamawiający oczekuje by oferta posiadała Oprocentowanie stałe

5.Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację. Zamawiający będzie zobowiązany do jego poniesienia na podstawie re faktury wystawionej w trakcie trwania umowy leasingu przez Wykonawcę – Finansującego. Założenie to jest zgodne z kodeksowym ujęciem umowy leasingu, zgodnie z którym wszelkie podatki, opłaty i inne ciężary związane z korzystaniem  i posiadaniem leasingowanego dobra, ponosi korzystający.

Zamawiający pokryje wszelkie koszty związane z rejestracją pojazdu

 

6.W treści ZO Zamawiający wskazał, że zapłata wynagrodzenie z tytułu rat będzie następowała w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Uprzejmie informuję, że raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od miesiąca następującego po odbiorze sprzętu. Leasingobiorca wpłaca je na podstawie harmonogramu finansowego będącego integralną częścią umowy leasingowej. Daty w nim podane są datami ostatecznymi wpływu środków na rachunek leasingodawcy. Faktury VAT emitowane są systemowo na 21 przed terminem płatności raty leasingowej. Proszę o zapisu i zastąpienie go zapisem: Raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od miesiąca następującego po odbiorze sprzętu. Leasingobiorca zobowiązany jest do uiszczania rat leasingowych na podstawie harmonogramu finansowego będącego  integralną częścią umowy leasingowej. Daty w nim podane są datami ostatecznymi wpływu środków na rachunek leasingodawcy.

Zamawiający modyfikuje zapis w zaproszeniu do składania ofert:

było

Płatność według harmonogramu przesłanego przez leasingodawcę do 14 dni od daty dostarczenia faktury

jest

Raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od miesiąca następującego po odbiorze sprzętu. Leasingobiorca zobowiązany jest do uiszczania rat leasingowych na podstawie harmonogramu finansowego będącego  integralną częścią umowy leasingowej. Daty w nim podane są datami ostatecznymi wpływu środków na rachunek leasingodawcy.

 

7. Uprzejmie proszę o udostępnienie zał. nr 2 i nr 3 w wersji edytowalnej.

Zalacznik nr 2

Zalacznik nr 3

 

8. Czy zamawiający dopuści samochód z gwarancją producenta na perforację nadwozia minimum 6 lat?

Zamawiający w zaproszeniu do złożenia oferty sprecyzował markę i model pojazdu tj. Dacia Dokker. Na omawiany model producent udziela gwarancji na perforacje w wymiarze 6 lat.

Zamawiający dopuszcza podanie innego czasu gwarancji na  perforacje podwozia, o ile taki czas wskazał producent w specyfikacji produktu.

 

 

W dniu 24.11.2020 r. nastopiło komisyjne otwarcie kopert z ofertami. Poproszono oferentów o udzielnie dodatkowych informacji odnośnie ofert.

 

Wszystkie osoby zainteresowane, prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi dokumentami i przesyłanie kompletu wymaganych dokumentów.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT:

 

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy serdecznie do złożenia oferty na „Na sprzedaż i dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości oraz artykułów spożywczych ” dla Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych "Chemkop" Sp. z o.o. Wybickiego 7 31-261 Kraków, w terminie do 28.10.2020 r. godz. 14:00. Szczegółowe informacje w załącznikach.

Zaproszenie ofertowe

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy edytowalny

 

Wzór umowy

Oświadczenie RODO

 

 

Szanowni Państwo 

Uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na „Na sprzedaż i dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości oraz artykułów spożywczych” spośród nadesłanych ofert, najkorzysteniejszą ofertę dla wszytkich trzech wariantów przedstawiła firma:

Lobos sp. z o.o.
ul. Medweckiego 17;

31-870 Kraków

Dziękujemy wszystkim za przesłanie ofert. 

 

 

Wszystkie osoby zainteresowane, prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi dokumentami i przesyłanie kompletu wymaganych dokumentów.

 

 

 

 

Top