Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych "CHEMKOP" Sp. z o.o.
Realizacje
Realizacje

W przeciągu ponad 40 letniej historii swojego istnienia CHEMKOP wyspecjalizował się w zagadnieniach związanych przede wszystkim z otworową eksploatacją soli oraz podziemnym magazynowaniem i składowaniem w kawernach solnych i uczestniczył w wielu ważnych projektach w Polsce i za granicą. Do kluczowych realizacji Ośrodka wykonanych przez multidyscyplinarny zespół naszych specjalistów, należą:

 • Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu „Mogilno”. Pierwszy w Polsce kawernowy (zlokalizowany w złożu soli) podziemny magazyn gazu o docelowej pojemności czynnej ok. 800 mln Nm3 gazu ziemnego. CHEMKOP w był inicjatorem wykonania magazynu, wykonał liczne prace studialne i projektowe poprzedzające decyzje o budowie magazynu, jest generalnym projektantem części  podziemnej magazynu, oraz w początkowym okresie był generalnym wykonawcą części podziemnej. Wykonane prace obejmowały między innymi : projekt podstawowy, studia geomechaniczne, projekty: wiercenia, posadowienia i ługowania komór magazynowych, projekty pierwszego napełniania gazem, nadzory nad wierceniem, ługowaniem, pierwszym napełnianiem gazem i liczne analizy i konsultacje.
 • Podziemny Magazyn Ropy i Paliw „Góra” – jedyny polski podziemny magazyn ropy i paliw zlokalizowany na wysadowym złożu soli „Góra” w pobliżu Inowrocławia. Jego pojemność to ponad 6 mln m3. Jest jednym z nielicznych w świecie magazynów wykorzystujących zmodyfikowane komory eksploatacyjne i współpracującym z kopalnią soli . CHEMKOP był pomysłodawcą budowy magazynu, wykonał liczne analizy poprzedzające decyzję o budowie magazynu, był generalnym projektantem podziemnej części Magazynu Ropy i Paliw.  Wykonane prace obejmowały między innymi : projekty koncepcyjne magazynu, opracowania dla uzyskania koncesji na bezzbiornikowe magazynowanie, projekty ługowania i projekty wiertnicze dla wszystkich kawern magazynowych, nadzory nad rekonstrukcją otworów i ługowaniem, wykonanie finalnych prób szczelności wszystkich kawern magazynowych.
 • Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Kosakowo – budowany w pobliżu Gdyni, w pokładowym złożu soli, kawernowy magazyn soli. Obecna pojemność czynna magazynu to ok. 50 mln Nm3 gazu. Docelowa pojemność czynna, planowana na 2022 rok, to 250 mln Nm3 gazu. CHEMKOP był autorem projektu koncepcyjnego magazynu, w tym pomysłów aby do ługowania kawern magazynowych użyć oczyszczonych ścieków oraz aby solanka z ługowania kawern zrzucana była do Zatoki Puckiej.
 • Kopalnie soli „Góra i Mogilno” – CHEMKOP wykonywał liczne analizy i opnie, projekty oraz nadzory z zakresu geologii, wiertnictwa, geomechaniki, technologii eksploatacji
 • Turcja (kopalnia Arabali), Jugosławia/Bośnia (kopalnie Tušanj i Tetima), dostarczenie technologii i projektów eksploatacji, nadzór nad budową i rozruch kopalni, konsultacje technologiczne.
 • Opracowanie unikalnego w świecie sposobu eksploatacji otworowej złoża glauberytu z tenardytem i sprzedaż „know how” firmie ALKIM (Çairhan – Turcja)
 • UBRO - komputerowy model procesu ługowania kawern w złożu soli, którego algorytm został opracowany w Chemkopie w latach osiemdziesiątych, podbił w ostatnich latach światowy rynek modeli ługowniczych w implementacji dla systemu operacyjnego WINDOWS, znanej jako  WinUbroWinUbro  jest specjalistycznym narzędziem służącym do:

- projektowania technologii dla uzyskania odpowiedniego kształtu i objętości nowych komór magazynowych,

- opracowywania harmonogramów i prognoz przebiegu ługowania,

- optymalizacji technologii ługowania komór,

- bieżącej kontroli procesu ługowania w oparciu o analizę pomiarów echosondą.

WinUbroNet  działa zarówno pod  systemem Vista i Windows7, jak i pod systemem XP i można oczekiwać, że zapewni modelowi UBRO dalsze lata dominacji na światowym rynku modeli   ługowniczych. Poza nielicznymi wyjątkami, większość liczących się w świecie firm zajmujących się ługowaniem komór w złożach soli, posługuje się już dzisiaj tym oprogramowaniem.  W sumie 26 firm z 12 krajów zakupiło licencje i używa tego oprogramowania do projektowania nowych komór ługowniczych i magazynowych oraz do kontroli procesu ługowania komór już istniejących.

 • Pomiary podziemnych kawern echosondą ultradźwiękową – CHEMKOP jest jedynym w Polsce i jednym z trzech w Europie wykonawcą pomiarów echometrycznych kształtu i wymiarów podziemnych kawern. Od 1974 r. do chwili obecnej wykonano ponad 6 tys. takich pomiarów. Do realizacji pomiarów wykorzystywany jest nowoczesna aparatura zaprojektowana i stworzona w ramach działalności Ośrodka. Aparatura ta bazuje na echosondzie z głowicą uchylną. Do obsługi pomiarów, ich interpretacji oraz wizualizacji wyników, analizy danych i tworzenia raportów stworzono własne, specjalistyczne oprogramowanie. Zarówno sprzęt pomiarowy jak i oprogramowanie są stale ulepszane i dostosowane do potrzeb i wymogów klientów. Ma to decydujący wpływ na wiarygodność i wymaganą dokładność pomiarów. W Polsce CHEMKOP realizuje praktycznie 100% wykonywanych pomiarów echometrycznych. Wysokie kompetencje zespołu naszych specjalistów pozwoliły na świadczenie usług poza granicami Polski, w krajach takich jak: Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Irak, Rumunia, Niemcy, Turcja i Słowacja.
 • Technologia utleniania i/lub chlorowania z wykorzystaniem gazowego chloru wytwarzanego w procesie elektrolizy solanki (patenty Nr 151 953 i Nr 154 409). Metoda została wdrożona w Zakładzie Doświadczalnym OBRGSChem w Łapczycy  w procesie produkcji jodu. Ww. technologia została także praktycznie wykorzystana do dezynfekcji wody po procesie odwróconej osmozy w ZOWD w KWK Dębieńsko.
 • Konstrukcja elektrolizera chlorowego przystosowanego do pracy z użyciem solanek naturalnych i odpadowych bez konieczności oczyszczania ich z jonów wapnia i magnezu (patent nr 163 341).
 • Konstrukcja elektrolizera do utleniania jodków i bromków zawartych w naturalnych solankach jodkowo-bromkowych w procesie anodowym, całkowicie eliminująca niebezpieczny chlor (patent nr 176 184).
 • Technologia otrzymywania jodu i bromu z roztworów o niskim stężeniu tych pierwiastków (patent nr 190 769).
 • Opracowanie inhibitora rozpuszczalności soli siarczanowych w solance produkowanej metodą otworowego ługowania złóż soli - Roksol.
 • Technologia otworowego ługowania złóż soli z wykorzystaniem inhibitora rozpuszczalności jonów: wapniowych, magnezowych i siarczanowych w solance (patent nr 200 125/2008). Ww. technologia oraz opracowany preparat zostały wdrożone w SANAYO SODA (Turcja, złoża Arabali)- inhibitor Roksol IV; oraz w Soliwary A.S. Prešov (Słowacja)- inhibitora Roksol VII.
 • Konstrukcja elektrolizera diafragmowo-dzwonowego do wytwarzania chloru w procesie elektrolizy odpadowego kwasu solnego (patent nr 163 341).
 • Patenty i zgłoszenia patentowe z dziedziny elektrochemii stosowanej. Są to m.in. dwubiegunowy elektrolizer diafragmowy do procesu elektrolizy solanki, autonomiczna diafragma bezazbestowa do procesu elektrolizy solanki (patent nr 201 444/2009) czy sposób modyfikacji diafragm z włóknin technicznych (patent nr P.408227).
 • Rozwiązania z dziedziny nanotechnologii dotyczące opracowania sposobu produkcji proszków miedzi metodą elektrolityczną.
 • Realizacja projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych (KBN, NCBiR), są to m.in.: 1998 - 2000 „Przebieg procesu otrzymywania chloru w elektrolizerze diafragmowo-dzwonowym”; 2007 - 2009 „Opracowanie dwubiegunowego elektrolizera do wytwarzania chloru, wodoru i wodorotlenku sodu z solanek”; 2010 - 2014 Opracowanie bezazbestowej diafragmy do procesu elektrolizy solanki”.
 • Badania laboratoryjne analizy wód, soli, solanek oraz innych surowców.
 • Badania w kontroli jakości produktów leczniczych (Certyfikat GIF).
 • Skonstruowanie unikalnej w skali Polski aparaturę do obserwacji zjawiska pełzania soli w jednoosiowym i trójosiowym stałym i zmiennym stanie naprężeń, także w podwyższonych temperaturach. Posiadany zasób pełzarek pozwala na długotrwałe, wielomiesięczne pomiary dla kilkunastu prób soli równocześnie. Wykonano testy geomechaniczne skał solnych dla wszystkich eksploatowanych złóż soli i magazynów w złożach soli w Polsce oraz dla Arabali Salt Mine (Mersin, Turcja), ETI Soda Mine (Beypazari, Turcja), Zbudza Kopalnia Soli (Słowacja), Geostock Francja.
 • Opracowanie metodyki badań ługowniczych soli dla określenia parametrów wymaganych prawem górniczym przy otworowej eksploatacji złóż soli oraz wskazanych przy projektowaniu bezzbiornikowego magazynowaniem substancji w górotworze solnym. Stale modyfikowane i rozwijane metodyki oceny ługowalności pozwalają także na ocenę projektowania eksploatacji większości soli rozpuszczalnych w wodzie (ewaporatów). Wykonano badania ługowania trony, glauberytu, tenardytytu, tincalu, kolemanitu. Prowadzono testy ługownicze na próbach soli kamiennej dla wszystkich eksploatowanych złóż soli w Polsce, oraz dla prób soli i minerałów w Arabali Salt Mine (Mersin, Turkey), ETI Soda Mine (Beypazari, Turkey), Zbudza Salt Mine (Slovakia), KPMG Mogilno (Polska), Magazyn Ropy i Paliw Góra, Sieroszowice, PMG Kosakowo oraz dla soli ze złóż w USA, Brazylii, Kanadzie, Turcji, Holandii, Niemczech, Słowacji i innych krajach.
 • Badania ługowalności dla celów technologicznych prowadzone w unikalny sposób na wielkogabarytowych modelach fizycznych skał solnych. Wykonano badania modelowe ługowania dla soli kamiennej ze złóż polskich a także dla rozpuszczalnych ewaporatów ze złóż w Turcji.
 • Doświadczenie w modelowym opracowywaniu technologii składowania odpadów w komorach solnych. Ocena mieszanin podsadzkowych pod kątem skażenia solanek, kontaktu z górotworem solnym oraz pompowalności i typowych parametrów zachowania podsadzki w warunkach ciśnienia i temperatury. Opracowywano technologie składowania odpadów chromowych w Turcji i popiołów lotnych w Polsce w komorach ługowniczych w soli.
 • Pomiary i badania własności górotworu solnego „in situ” oraz badania geotechniczne. Pozwalają one na dostosowanie prowadzonych prac górniczych i eksploatacji do spodziewanej reakcji ośrodka skalnego i uniknięcie lub zminimalizowania występujących zagrożeń naturalnych. Pomiary i badania prowadzone są przy pomocy specjalistycznego sprzętu, jak np.: zmodyfikowanego hydraulicznego penetrometru otworowego, czy też poduszek hydraulicznych.
 • Specjalistyczne pomiary zaciskania (konwergencji) wyrobisk i pustek poeksploatacyjnych oraz deformacji calizn nośnych w podziemnych kopalniach soli. Pomiary te wykonywane są przy pomocy opracowanego zestawu pomiarowego - dalmierza laserowy ze specjalnym uchwytem mocowanym na zastabilizowanych w górotworze solnym reperach. Zakład zgromadził szeroką bazę unikalnych pomiarów konwergencji w polskich kopalniach soli za okres ostatniego ćwierćwiecza wraz z oprogramowaniem do ich obliczeń i przetwarzania, interpretacji oraz graficznej wizualizacji wyników pomiarów.
 • Analizy wpływu eksploatacji na górotwór i powierzchnię terenu oraz prognoz oddziaływania projektowanej eksploatacji złóż soli. Wykonywane analizy oparte są o opracowane charakterystyki konwergencji wyrobisk solnych oraz specjalne programy dostosowane do rozproszonego układu, tzw. skończonych kształtów eksploatacji.
 • Opracowywanie cyfrowych map górniczych. W Zakładzie wykonywane są cyfrowe mapy górnicze, przekroje i profile geologiczne, zgodnie z wymaganiami dokumentacji mierniczo - geologicznej zakładów górniczych, dla potrzeb głębinowych kopalń soli, kopalń otworowych i odkrywkowych, oraz innych podmiotów i przedsięwzięć dla których wymagana jest taka dokumentacja.
Top