Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych "CHEMKOP" Sp. z o.o.
Publikacje
Publikacje

Wybrane publikacje pracowników CHEMKOP Sp. z o. o.

 1. Avdagič Muhamed, Brańka Stanisław, Hadžihrustič, Radomski Alfons. Eksploatacja otworowa z wyrobisk podziemnych kopalni soli Tušanj w Jugosławii. Materiały z sympozjum Górnictwo surowców chemicznych, zbiorniki podziemne, ochrona środowiska. Kraków 1984.
 2. Biel Andrzej, Bieniasz Józef, Misiek Grzegorz, Wojnar Waldemar. Aktualne możliwości wznowienia wydobycia soli potasowo-magnezowych w kopalni Kłodawa. Materiały z konferencji PSGS Naturalne zagrożenia w kopalniach soli. Ślesin, 1997.
 3. Biel Andrzej, Gołda Jacek. Perspektywy i możliwości długowiecznego funkcjonowania kopalń soli Wieliczka i Bochnia na tle występujących zagrożeń.
 4. Bieniasz Józef, Wojnar Waldemar. Zarys historii pomiarów i wybrane wyniki obserwacji zjawiska konwergencji wyrobisk w pokładowych złożach soli. Gospodarka surowcami mineralnymi. Tom 24. Zeszyt specjalny 1. Kraków 2007.
 5. Bieniasz Józef, Wojnar Waldemar. Wartości naprężeń naturalnych i konwergencja wyrobisk notowana w solnym w polskich kopalniach soli. Materiały z konferencji Nowe technologie w gospodarce złożami soli kamiennej w Polsce. Rytro 1994.
 6. Bieniasz Józef, Wojnar Waldemar, Józefko Leszek. Pomiary długościowe sieci obserwacyjnej elementem kontroli bezpieczeństwa powierzchni terenu nad OKS Łężkowice. Technika poszukiwań geologicznych, geosynoptyka i geotermia. Zeszyt 234 -235, 2005.
 7. Bieniasz Józef, Wojnar Waldemar, Marcola-Sadowska Jolanta. Pomiary deformacji rejonu stropowej półki ochronnej nad polem nr 1 w Kopalni Soli Kłodawa. Przegląd solny 2012/1.
 8. Bieniasz Józef, Wojnar Waldemar, Misiek Grzegorz. Deformacje układu filarowo-komorowego w perspektywie dalszej bezpiecznej działalności Kopalni Soli „Kłodawa”. Technika poszukiwań geologicznych, geosynoptyka i geotermia. Zeszyt 223, 2003.
 9. Brańka Stanisław. Analiza potrzeb magazynowych gazu ziemnego w Polsce. Gospodarka surowcami mineralnymi. Tom 24. Zeszyt 3/2. Kraków 2008.
 10. Brańka Stanisław. Budowa kawernowego, podziemnego magazynu gazu Mogilno i perspektywy lokalizacyjne tego typu magazynów w Polsce. Materiały z konferencji PSGS Niekonwencjonalne wykorzystanie złóż soli. Zakopane, 1992.
 11. Brańka Stanisław, Maciejewski Andrzej. A Concept of Adaptation of a Part of a Polish Salt Mine for an Underground Petroleum Store Reservoir. SMRI Fall 1998 Meeting. Rome, Italy.
 12. Brańka Stanisław, Maciejewski Andrzej. The Construction of Underground gas Storage Mogilno and localization prospects for stores of that type in Poland. SMRI Fall 1994 Meeting. Hannover , Germany.
 13. Brańka Stanisław, Maciejewski Andrzej, Mazur Mirosław. Possibilities of Construction of Underground Storage Fields for Natural Gas, Crude Oil and Petroleum-Derived Fuels in Polish Halite Deposits in the Light of Most Recent Surveys. VIII Salt Congress. 2000 Hague, Belgium.
 14. Brańka Stanisław, Mazur Mirosław. Conversion of Abandoned Mine near Kraków into Gas Storage Site. SMRI Fall 1996 Meeting. Cleveland, USA.
 15. Brańka Stanisław, Mazur Mirosław, Jasiński Zbigniew. MIT in Góra Underground Cavern Oil and Fuel Storage. SMRI Fall 2002 Meeting. Bad Ischl, Austria.
 16. Brańka Stanisław, Mazur Mirosław, Mil Józef. Reconstruction Works on G-14 and G-15 wells in Góra Underground Cavern Oil and Fuel Storage. SMRI Fall 2004 Meeting. Berlin, Germany.
 17. Brańka Stanisław, Urbańczyk Kazimierz. Koncepcja budowy podziemnego magazynu gazu w wysadowym złożu soli w Polsce. Materiały z sympozjum Górnictwo surowców chemicznych, zbiorniki podziemne, ochrona środowiska. Kraków 1984.
 18. Brańka Stanisław, Urbańczyk Kazimierz. Koncepcja budowy podziemnego magazynu gazu w wysadowym złożu soli w Polsce. Materiały z sympozjum Górnictwo surowców chemicznych, zbiorniki podziemne, ochrona środowiska. Kraków 1984.
 19. Brańka Stanisław, Wawrzyniak Eugeniusz. Specyfika projektowania i budowy podziemnych magazynów gazu w wysadach solnych na przykładzie KPMG Mogilno Przegląd Górniczy Nr 10/1994.
 20. Stefan Bujakowski. Otwory wiertnicze przeznaczone do budowy i eksploatacji podziemnych magazynów gazu (PMG) w złożach soli. Materiały z sympozjum Górnictwo surowców chemicznych, zbiorniki podziemne, ochrona środowiska. Kraków 1984.
 21. Andrzej Gardeła, Modyfikacja chemiczna diafragm z włóknin technicznych, Materiały zjazdowe 53 Zjazdu PTCH i SITPCH, Gliwice 2010.
 22. Andrzej Gardeła. Ograniczenie rozpuszczalności siarczanów wapnia i magnezu w solance produkowanej metodą otworowego ługowania złoża soli. Przegląd geologiczny, Nr 9/2009.
 23. Andrzej Gardeła, Janina Dylewska, Postęp w dziedzinie tworzyw diafragmowych w elektrolizerach do elektrolizy chlorków alkalicznych .Chemik,   Nr 10 1982.
 24. Andrzej Gardeła, Andrzej Maciejewski, Badania wpływu magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych w kawernach solnych na jakość solanki, Materiały zjazdowe XLVII Zjazdu PTCH i SITPCH, t.3, Wrocław 2004.
 25. Andrzej Gardeła, Janina Dylewska, Adam Korczyński, Opracowanie technologii wytwarzania modyfikowanych diafragm azbestowych. Materiały Zjazdu Naukowego PT Chem.i SITP Chem. Gliwice  
 26. Andrzej Gardeła, Janina Dylewska, Adam Korczyński, Working out the Technology for Making Modified Asbestos Diaphragms. Polish J.Appl.Chem. 1994.
 27. Andrzej Gardeła, Adam Korczyński, Andrzej Maciejewski. Elektrolizer do produkcji chloru dopuszczający zasilanie solanką o wysokim stopniu zanieczyszczeń związkami nieorganicznymi .Materiały Zjazdu Naukowego PT Chem.i SITP Chem. Toruń 
 28. Andrzej Gardeła, Andrzej Maciejewski. Elektrolyser for Oxidations of Iodides and Bromides. High Technology in Poland, part V 2001.
 29. Andrzej Gardeła, Andrzej Maciejewski. Koncepcja powiązania procesu wytwarzania chloru z instalacjami chlorowania i / lub utleniania gazowym chlorem. Materiały Zjazdu Naukowego PT Chem.i SITP Chem. Gliwice 
 30. Andrzej Gardeła, Andrzej Maciejewski, Adam Korczyński. Elektrolizer diafragmowo-dzwonowy, Przegląd Górniczy Nr 10 
 31. Andrzej Gardeła, Andrzej Maciejewski,  Paweł Piwiński, Utlenianie jodków i bromków w ługach pokrystalizacyjnych metodą elektrochemiczną. Materiały
 32. Andrzej Gardeła, Andrzej Maciejewski,  Paweł Piwiński. Kontrola analityczna procesów utleniania jodków i bromków do wolnego jodu i bromu w ługach pokrystalizacyjnych. Materiały Zjazdu Naukowego PT Chem.i SITP Chem.   Warszawa  
 33. Andrzej Gardeła, Adam Korczyński, Andrzej Maciejewski. Elektrolizer do produkcji chloru dopuszczający zasilanie solanką o wysokim stopniu zanieczyszczeń związkami nieorganicznymi . Materiały Zjazdu Naukowego PT Chem.i SITP Chem. Toruń 
 34. Andrzej Gardeła, Andrzej Maciejewski. Elektrolyser for Oxidations of Iodides and Bromides. High Technology in Poland, part V 2001.
 35. Andrzej Gardeła, Andrzej Maciejewski. Koncepcja powiązania procesu wytwarzania chloru z instalacjami chlorowania i / lub utleniania gazowym chlorem. Materiały Zjazdu Naukowego PT Chem.i SITP Chem. Gliwice 
 36. Andrzej Gardeła, Andrzej Maciejewski, Adam Korczyński. Elektrolizer diafragmowo-dzwonowy, Przegląd Górniczy Nr 10 
 37. Andrzej Gardeła, Andrzej Maciejewski,  Paweł Piwiński, Utlenianie jodków i bromków w ługach pokrystalizacyjnych metodą elektrochemiczną. Materiały
 38. Andrzej Gardeła, Andrzej Maciejewski. Inhibitor rozpuszczalności siarczanów wapnia i magnezu w solance produkowanej metodą otworowego ługowania złóż soli, Materiały zjazdowe XLV Zjazdu PTCH i SITPCH, t.3, Kraków 2002.
 39. Andrzej Gardeła, Andrzej Maciejewski. „Nowe materiały diafragmowe w procesie elektrolizy diafragmowo-dzwonowej odpadowego kwasu solnego”. Materiały zjazdowe XLVI Zjazdu PTCH i SITPCH, t.3, Lublin 2003.
 40. Andrzej Gardeła, Andrzej Maciejewski. Ocena efektywności inhibitorów serii „Roksol” w ograniczeniu  rozpuszczalności siarczanów wapnia i magnezu w solance w procesie otworowego ługowania złóż soli z rejonu Prešova (Słowacja). Materiały zjazdowe XLVI Zjazdu PTCH i SITPCH, t.3, Lublin 2003.
 41. Andrzej Gardeła, Andrzej Maciejewski, Marek Walczak, Eliminacja zagrożeń związanych ze stosowaniem diafragm azbestowych w procesie otrzymywania chloru, wodoru i ługu sodowego metodą elektrolizy przeponowej. Materiały zjazdowe XLVIII Zjazdu PTCH i SITPCH, Poznań 2005.
 42. Andrzej Gardeła, Andrzej Maciejewski. Otrzymywanie jodu i bromu z roztworów o małym stężeniu tych pierwiastków. Materiały zjazdowe XLIX Zjazdu PTCH i SITPCH, Gdańsk 2006.
 43. Andrzej Gardeła, Julita Mrowiec-Białoń, Ginter Nawrat. Komunikat pt. Nowe tworzywa diafragmowe do procesu elektrolizy solanki. Materiały zjazdowe 56 Zjazdu PTCH i SITPCH, Siedlce 2013.
 44. Andrzej Gardeła, Ginter Nawrat. Dwubiegunowy elektrolizer do produkcji chloru, wodoru i wodorotlenku sodu z solanki. Materiały zjazdowe 51 Zjazdu PTCH i SITPCH, Opole 2008.
 45. Andrzej Gardeła, Ginter Nawrat. Dwubiegunowy elektrolizer do produkcji chloru wyposażony w wymienne, autonomiczne, diafragmy bezazbestowe. Materiały kongresowe VI Kongresu Technologii Chemicznej, Warszawa 2009.
 46. Andrzej Gardeła, Ginter Nawrat. Komunikat pt. Nowe materiały diafragmowe w procesie elektrolizy solanki”. 7 Kongres Technologii Chemicznej, Kraków 2012, Chemik 7/2012 Supl
 47. Andrzej Gardeła, Ginter Nawrat, Łukasz Nieużyła. Galvanische Überzüge als active Kathodenschichten mit geringer Wasserstoffüberspannung, [in:] Jahrbuch Oberflächentechnik 2011, Hrsg. R. Suchentrunk, Eugen G. Leuze Verlag KG, Bad Saulgau
 48. Andrzej Gardeła, Ginter Nawrat, Maciej Płonka, Maciej Gonet, Wpływ składu powłoki tlenkowej na odporność korozyjną aktywowanych anod tytanowych w procesie wytwarzania chloru. Ochrona przed korozją, 2011,n. 4-5
 49. Andrzej Gardeła, Krzysztof Zymon. Wpływ magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych w kawernach solnych na jakość solanki. Przegląd Geologiczny, 2011.
 50. Garlicki Aleksander, Maciejewski Andrzej. Górnictwo solne u progu XXI wieku. Materiały z konferencji PSGS Naturalne zagrożenia w kopalniach soli. Ślesin, 1997.
 51. Grabania Andrzej. Ocena polskich złóż soli aspekcie budowy podziemnych magazynów węglowodorów. Materiały z konferencji PSGS Niekonwencjonalne wykorzystanie złóż soli. Zakopane, 1992.
 52. Grabowski Marek, Kalaga Maria, Nowak Józef. Prognozowanie rozwoju kawern ługowniczych w polu otworowym Łężkowice. Materiały z sympozjum Górnictwo surowców chemicznych. Kraków 1984.
 53. Grabowski Marek, Rałowicz Bartłomiej. Kompleksowe przedstawianie obrazu komór ługowniczych. Materiały z konferencji Nowe technologie w gospodarce złożami soli kamiennej w Polsce. Rytro 1994.
 54. Kalaga Maria, Nowak Józef, Rałowicz Bartłomiej. Weryfikacja krzywizn otworów na podstawie pomiarów echosondą ultradźwiękową . Materiały z konferencji zastosowanie metod geofizycznych w górnictwie kopalin stałych. Kraków 1988.
 55. Kalaga Maria, Rałowicz Bartłomiej. Określenie głębokości strefy zaniku ługowania na podstawie pomiaru prędkości propagacji ultradźwięków w solance i jej temperatury. Przegląd geologiczny Nr 9/2009.
 56. Kalaga Maria, Rałowicz Bartłomiej. Niekonwencjonalne wykorzystanie wyników pomiarów echosondą. Materiały z IV konferencji Geofizyka w geologii i górnictwie. Kraków 1996.
 57. Kalaga Maria, Rałowicz Bartłomiej. Wpływ własności i budowy złoża na deformacje kształtu komór ługowniczych. Przegląd Górniczy Nr 10/1994.
 58. Kalaga Maria, Rałowicz Bartłomiej. Zastosowanie aparatury ultradźwiękowej do pomiaru kawern ługowniczych powstałych w trakcie otworowej eksploatacji soli. Materiały z konferencji zastosowanie metod geofizycznych w górnictwie kopalin stałych. Kraków 1985.
 59. Kasprzyk Wiesław, Kosowski Tomasz, Wiśniewska Monika. Własności ługowniczo – geomechaniczne jako kryterium kwalifikujące przydatność wybranych złóż soli kamiennej do lokalizacji podziemnych magazynów w Polsce. XVI Międzynarodowe Sympozjum Solne „Quo Vadis Sal” , Toruń 2011.
 60. Kasprzyk Wiesław. Ocena ługowalności soli jako podstawa do określenia technologii ługowania złóż soli. XIVMiędzynarodowe Sympozjum Solne „Quo Vadis Sal”. Gdańsk – Jelitkowo 2009
 61. Kękuś Adam. Analiza porównawcza parametrów desorpcji jodu z solanki w złożu ruchomym i stacjonarnym. Materiały z sympozjum Górnictwo surowców chemicznych, zbiorniki podziemne, ochrona środowiska. Kraków 1984.
 62. Kękuś Adam, Prochal Adam. Aparatura do badań modelowych korozji. Materiały z sympozjum Górnictwo surowców chemicznych, zbiorniki podziemne, ochrona środowiska. Kraków 1984.
 63. Kłeczek Zdzisław, Flisiak Danuta, Radomski Alfons. Koncepcja zagospodarowania złoża soli Lubińsko-Głogowskiego Miedziowego. Przegląd Górniczy Nr 10/1994.
 64. Kortas Grzegorz. Wpływ likwidacji podziemnej kopalni soli stan środowiska przykładzie kopalni Wapno i Solno. Materiały z konferencji PSGS Kopalnie soli w końcowej fazie ekspl Wiktorowo 1993.
 65. Kortas Grzegorz. Zachowanie się filarów i półek w Kopalni Soli Kłodawa. Materiały z sympozjum Górnictwo surowców chemicznych, zbiorniki podziemne, ochrona środowiska. Kraków 1984.
 66. Kortas Grzegorz, Jagiełło Michał, Suślik Adam. Wstępna prognoza geomechanicznych skutków realizacji programu podsadzania w Wieliczce. Materiały z konferencji PSGS Naturalne zagrożenia w kopalniach soli. Ślesin, 1997.
 67. Kościuszko Michał. Pierwsze dopasowanie funkcji do zależności pomiędzy aktywnością emisji akustycznej a zawartością gazów związanych w soli. Materiały z konferencji zastosowanie metod geofizycznych w górnictwie kopalin stałych. Kraków 1988.
 68. Kościuszko Michał, Rałowicz Bartłomiej. Automatyczna interpretacja kształtów kawern mierzonych echosondą CHEMKOP. Przegląd solny 2010.
 69. Kościuszko Michał, Rałowicz Bartłomiej. Interpretacja kształtów kawern mierzonych echosondą Chemkop. Przegląd geologiczny. Nr 9/2009.
 70. Kościuszko Michał, Rałowicz Bartłomiej. Interpretation of Shapes of Cavities Measured by Chemkop  Echosonda  Appl SMRI Spring 2009 Meeting. Kraków, Poland.
 71. Kościuszko Michał, Rodak Andrzej. Próba badania zjawisk akustycznych wywołanych filarowo-komorową eksploatacją w kopalniach soli. Materiały z konferencji zastosowanie metod geofizycznych w górnictwie kopalin stałych. Kraków 1988.
 72. Köhsling Juliusz. Błędy projektowe i eksploatacyjne przyczyną zatapiania kopalń soli. Przegląd Górniczy Nr 10/1994.
 73. Köhsling Juliusz. Laboratoryjne badania wskaźników wytrzymałości soli podstawą do wymiarowania calizn kopalnianych. Materiały z sympozjum Górnictwo surowców chemicznych, zbiorniki podziemne, ochrona środowiska. Kraków 1984.
 74. Kunstman Andrzej. Przegląd problemów związanych z końcową fazą eksploatacji kopalń soli. Materiały z konferencji PSGS Kopalnie soli w końcowej fazie ekspl Wiktorowo 1993.
 75. Kunstman Andrzej, Lepiarz Jarosław, Poborska-Młynarska Katarzyna, Urbańczyk Kazimierz. Wstępne koncepcje likwidacji Kopalni Soli Kłodawa. Likwidacja przez planowe zatopienie kopalni. Wstępna analiza wykorzystania wyrobisk kopalni do składowania odpadów. Gospodarka surowcami mineralnymi. Tom 23. Zeszyt specjalny 1. Kraków 2007.
 76. Kunstman Andrzej, Maciejewski Andrzej, Urbańczyk Kazimierz. Bezpieczna alternatywa. EuroLogistics Nr 6/2011.
 77. Kunstman Andrzej; Mazur Mirosław. Cavern Development and Leaching Simulation SMRI Technical Class Paper, The Hague, Holland. May 2000.
 78. Kunstman Andrzej, Poborska-Młynarska Katarzyna, Urbańczyk Kazimierz. Solution mining in Salt Deposits. AGH, Kraków 2007.
 79. Kunstman Andrzej, Poborska-Młynarska Katarzyna, Urbańczyk Kazimierz. Zarys nowoczesnego ługownictwa solnego – aktualne kierunki rozwoju. Wyd. AGH, Kraków 2002.
 80. Kunstman Andrzej, Urbańczyk Kazimierz, Applying UBRO-Model Simulations to Solve Untypical Solution Mining Problems, SMRI Fall Meeting Paper, Cleveland, Ohio, October 1996.
 81. Kunstman Andrzej, Urbańczyk Kazimierz. Catastrophic Flooding of Wapno Salt Mine (1977) and Controlled Flooding of Solno Mine (1986-1991) -  Reasons, Circumstances, Consequences, SMRI Fall Meeting Paper, Chester,  United Kingdom, 2003.
 82. Kunstman Andrzej, Urbańczyk Kazimierz, Computer Modelling of Salt Cavern Leaching Process , Manual of SMRI Spring 1997 Technical Class, Cracow, Poland
 83. Kunstman Andrzej, Urbańczyk Kazimierz. Computer Models of the Salt Cavern Leaching Process - Evolution Over the Last 35 Years , 8th World Salt Symposium, The Hague 2000, V. 1, Wyd. Elsevier
 84. Kunstmann Andrzej, Urbańczyk Kazimierz, Computer Simulation of Temperature Distribution around Well and Cavern during Leaching, SMRI Spring Meeting Paper, New Orleans, Louisiana, 1995.
 85. Kunstman Andrzej, Urbańczyk Kazimierz. Komputerowy model ługowania podziemnych kaw złożach soli. Materiały z sympozjum Górnictwo surowców chemicznych, zbiorniki podziemne, ochrona środowiska. Kraków 1984.
 86. Kunstman Andrzej, Urbańczyk Kazimierz, Modelling of horizontal cavern leaching: Main aspects and perspectives , SMRI Fall Meeting Paper, San Antonio, Texas1995
 87. Kunstman Andrzej, Urbańczyk Kazimierz. Designing of the Storage Cavern for Liquid Products Anticipating Its Size and Shape Changes during Withdrawal Operations with Use of Unsaturated Brine SMRISpring Meeting, Porto, Portugal, 2008.
 88. Kunstman Andrzej, Urbańczyk Kazimierz. Nowa wersja UBRO – program symulujący ługowanie w komorach asymetrycznych – zastosowania dla komory zbiornikowej w Mogilnie. Przegląd Górniczy Nr 10/1994.
 89. Kunstman Andrzej, Urbańczyk Kazimierz. WinUbro dla platformy .NET – nowa implementacja, nowe możliwości. Przegląd solny 2010.
 90. Kunstman Andrzej, Urbańczyk Kazimierz. Zastosowanie metod matematycznych w problemach badawczych OBRGSChem – przegląd dorobku zespołu modelowania matematycznego. Materiały z sympozjum Górnictwo surowców chemicznych, zbiorniki podziemne, ochrona środowiska. Kraków 1984.
 91. Kunstman Andrzej, Urbańczyk Kazimierz. WinUbro dla platformy .NET – nowe możliwości. Przegląd geologiczny. Nr 9/2009.
 92. Kunstman Andrzej, Urbańczyk Kazimierz, Gąska Kazimierz. Pressure and Temperature Changes at the Wellhead of Natural gas Storage Cavern – Long-term Computer Simulation Compared with Field Data . SMRI Fall 2004 Meeting. Berlin, Germany.
 93. Kunstman Andrzej, Urbańczyk Kazimierz, Gąska Kazimierz. Ciśnienie i temperatura gazu na głowicy kawernowego podziemnego magazynu – symulacja komputerowa wieloletniej eksploatacji w porównaniu z danymi rzeczywistymi. Technika Poszukiwań geologicznych, geosynoptyka i geotermia. Zeszyt 234 -235, 2005
 94. Kunstman Andrzej, Urbańczyk Kazimierz, Poborska-Młynarska Katarzyna. Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych. Przegląd geologiczny. Nr 9/2009.
 95. Kunstman Andrzej, Urbańczyk Kazimierz, Saygun Ílkay. Application of Winubro Software to Modeling of Cavern Development in Trona SMRI Spring 2009 Meeting. Kraków, Poland.
 96. Kunstman Andrzej, Urbańczyk Kazimierz, Uthke Władysław. Komputerowa symulacja rozkładu temperatur wokół komory zbiornikowej podczas ługowania. Przegląd Górniczy Nr 10/1994.
 97. Kunstman Paweł. New Possibilities on Computer Graphics Presentation of the development of Solution Mined Caverns. SMRI Spring 1997 Meeting. Kraków, Poland.
 98. Maciejewski Andrzej. Solankowy węzeł gordyjski. Przegląd geologiczny Nr 9/2009.
 99. Maciejewski Andrzej. Podziemne magazynowanie paliw ciekłych. Wiek Nafty Nr 1/2011.
 100. Maciejewski Andrzej. Podziemne magazynowanie paliw płynnych. III Polski Kongres Naftowców i Gazowników. Bóbrka 2008.
 101. Maciejewski Andrzej. Polski przemysł solny w latach 1993/1994. Przegląd Górniczy Nr 10/1994.
 102. Maciejewski Andrzej. Wizja rozwoju bazy magazynowej LPG w Polsce. Prezentacja – XI Międzynarodowe Forum Gazowe 2007.
 103. Maciejewski Andrzej, Mazur Mirosław . Poland – Emerging Market for Caverns Developers ? SMRI Fall 1996 Meeting. Cleveland, USA.
 104. Maciejewski Andrzej, Zawisza Aleksander. Magazyny kawernowe. EuroLogistics Nr 6/2011.
 105. Maciejewski Andrzej, Zawisza Aleksander. Zapasy u sąsiadów. EuroLogistics Nr 6/2011.
 106. Mazur Mirosław . Reconstruction Works on Brine Production Wells Converted to Storage Wells in Góra Underground Cavern Oil and Fuel Storage. Technical Class Paper. SMRI Fall 2004 Meeting. Berlin, Germany.
 107. Mazur Mirosław, Mierzwa Leszek. Polish Salt Market in Coming Years. Prospects, Opportunities, Threats. SMRI Spring 1997 Meeting. Kraków, Poland.
 108. Mazur Mirosław, Mierzwa Leszek, Grabania Andrzej. Perspektywy podziemnych magazynów w złożach soli w Polsce. Przegląd Górniczy Nr 10/1994.
 109. Mazur Mirosław , Śliwowski Jarosław, Urbańczyk Kazimierz. Wybrane problemy modelowania kawern w górotworze solnym Zeszyty Naukowe AGH, seria Górnictwo z. 142 (1989).
 110. Mierzwa Leszek. Developing a Master Plan for Additional Storage Caverns in Poland . SMRI Spring 1996 Meeting. Houston, USA.
 111. Ginter Nawrat, Andrzej Gardeła, Dominika Garcorz. Katody z powłokami kompozytowymi o niskim nadpotencjale wydzielania wodoru. Materiały zjazdowe 51 Zjazdu PTCH i SITPCH, Opole 2008.
 112. Ginter Nawrat, Andrzej Gardeła, Maciej Gonet, Tomasz Wieczorek, Łukasz Nieużyła. Katody kompozytowe o niskim nadpotencjale wydzielania wodoru wytwarzane metodą galwaniczną. Chem. 2015 t. 94 nr 4
 113. Ginter Nawrat, Andrzej Gardeła, Aleksander Magda. Katody z powłokami stopowymi o niskim nadpotencjale wydzielania wodoru. Materiały zjazdowe 51 Zjazdu PTCH i SITPCH, Opole 2008.
 114. Ginter Nawrat, Łukasz Nieużyła, Andrzej Gardeła. Galvanische Überzüge als active Kathodenschichten mit geringer Wasserstoffüberspannung, Galwanotechnik 2013, 104, nr 6.
 115. Nielubowicz Bohdan. Możliwości składowania dla środowiska odpadów w złożach w Polsce. Materiały z konferencji PSGS Niekonwencjonalne wykorzystanie złóż soli. Zakopane, 1992.
 116. Nielubowicz Bohdan. Stan rozpoznania podziemnego składowania odpadów reaktorowych w Polsce. Materiały z sympozjum Górnictwo surowców chemicznych, zbiorniki podziemne, ochrona środowiska. Kraków 1984.
 117. Nowak Józef, Rałowicz Bartłomiej. Dwadzieścia lat pomiarów echosondą. Przegląd Górniczy Nr 10/1994.
 118. Nowak Józef, Rałowicz Bartłomiej, Cinar Erdal, Toker Mehmet. Methods of Presentation of Single Brine Cavity and a Field of Brine Cavities on Example of Results of Sonar Measurements in Arabali Salt Mine in Turkey. SMRI Spring 1997 Meeting. Kraków, Poland.
 119. Radomski Alfons. Rozwój górnictwa otworowego w Polsce jak rezultat prac badawczo-doświadczalnych Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP. Materiały z sympozjum Górnictwo surowców chemicznych, zbiorniki podziemne, ochrona środowiska. Kraków, 1984.
 120. Radomski Alfons. Wykorzystanie wyrobisk poeksploatacyjnych kopalni soli do składowania odpadów przemysłowych. Materiały z konferencji Nowe technologie w gospodarce złożami soli kamiennej w Polsce. Rytro 1994.
 121. Radomski Alfons. Perspektywy budowy podziemnych zbiorników sprężonego powietrza w złożach soli w Polsce, dla elektrowni gazowo-akumulacyjnych. Materiały z konferencji PSGS Niekonwencjonalne wykorzystanie złóż soli. Zakopane, 1992.
 122. Rodak Andrzej, Kościuszko Michał. Metod geofizycznych wykorzystywanych przez CHEMKOP w górnictwie. Materiały z konferencji Nowe technologie w gospodarce złożami soli kamiennej w Polsce. Rytro 1994.
 123. Sękiewicz Jerzy. Zrzut solanek w warstwy wgłębne budowie zbiorników podziemnych. Materiały z sympozjum Górnictwo surowców chemicznych, zbiorniki podziemne, ochrona środowiska. Kraków 1984.
 124. Shreyer Wiktor. Ochrona środowiska w działalności OBR CHEMKOP. Materiały z konferencji Nowe technologie w gospodarce złożami soli kamiennej w Polsce. Rytro 1994.
 125. Ślizowski Jarosław, Urbańczyk Kazimierz. Wpływ plastyczności skały solnej na stan deformacyjno-naprężeniowy górotworu wokół pojedynczej komory. Materiały z sympozjum Górnictwo surowców chemicznych, zbiorniki podziemne, ochrona środowiska. Kraków 1984.
 126. Ślizowski Jarosław, Kasprzyk Wiesław. Wpływ temperatury na własności reologiczne soli kamiennej. Przegląd Górniczy Nr 10/1994.
 127. Ślizowski Jaroslaw, Pilecki Zenon, Urbańczyk Kazimierz, Pilecka Elzbieta, Lankof Leszek, Czarny Rafał, Site Assessment for Astroparticle Detector Location in Evaporites of the Polkowice-Sieroszowice Copper Ore Mine, Poland, Advances in High Energy Physics, vol. 2013 (2013), Article ID 461764,
 128. Ślizowski Jarosław, Urbańczyk Kazimierz An Attempt to Assess Suitability of Middle-Poland Salt Domes for Natural Gas Storage. Min. Sci., Vol. 57 (2012), No 2.
 129. Ślizowski Jarosław, Urbańczyk Kazimierz. Influence of Depth on Rock Salt Effort around the Single Chamber, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2004.
 130. Ślizowski Jarosław , Urbańczyk Kazimierz. Influence of effective stress on strain rate around the gas storing cavern. 6th Conference on Mechanical Behavior of Salt – Hannover, Germany, 2007. Balkema Book, 200
 131. Ślizowski Jarosław , Urbańczyk Kazimierz. Prognozowanie konwergencji względnej komory magazynowej gazu ziemnego przy zastosowaniu zaktualizowanego modelu górotworu solnego. (Predicting the relative convergence of natural gas storage cavern applying updated model of salt rock massif). Gospodarka Surowcami Mineralnymi 19 (2003), z. 2. Wyd. IGSMiE.
 132. Ślizowski, K. Urbańczyk. Wpływ kształtu komory magazynowej gazu ziemnego w złożu soli kamiennej na jej wybrane parametry geomechaniczne. Prace Komisji Górniczo-Geodezyjnej, Górnictwo 30 (1993).
 133. Ślizowski Jarosław, Urbańczyk Kazimierz (red.) Możliwości magazynowania gazu ziemnego w polskich złożach soli kamiennej w zależności od warunków geologiczno-górniczych Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2011. w tym:
  1/ Ślizowski Jarosław, Urbańczyk Kazimierz, Serbin Karolina. Pojemność kawern magazynowych gazu ziemnego i wymiary calizn ochronnych w złożach soli.
  2/ Urbańczyk Kazimirz, Czapowski Grzegorz, Lankof Leszek. Ślizowski Kazimierz, Tomaszczyk M. Analiza zdolności magazynowej wybranych pokładów soli.
  3/ Urbańczyk Kazimierz, Ślizowski Jarosław, Czapowski Grzegorz, Lankof Leszek. Zdolność magazynowana wysadów solnych.
 1. Ślizowski Jarosław, Urbańczyk Kazimierz, Lankof Leszek, Serbin Karolina. Analiza zmienności polskich pokładów soli kamiennej w aspekcie magazynowania gazu. Wiertnictwo, Nafta, Gaz 28, z.1-2
 2. Ślizowski Jarosław, Urbańczyk Kazimierz, Serbin Karolina. Salt Chamber for the astroparticle detector –LAGUNA Project. 7th Conference on Mechanical Behavior of Salt – Paris, France, April 2012; CRC Press, Taylor & Francis Group, A Balkema Book, 2012
 3. Ślizowski Jarosław, Urbańczyk Kazimierz, Walaszczyk Janusz. Programy metody elementów skończonych do określania stanu wytężenia górotworu w sąsiedztwie komór solnych. Mechanika i Komputer 8, Warszawa 1990.
 4. Ślizowski Jarosław, Urbańczyk Kazimierz, Wiewiórka D., Kowalski M., Serbin Karolina Stateczność wyrobisk w pokładach ewaporatów LGOM w aspekcie budowy podziemnego laboratorium badawczego. Wyd. IGSMiE PAN. Studia, Rozprawy Monografie nr. 168, Kraków 2011.
 5. Ślizowski Jarosław, Urbańczyk Kazimierz, Wojtuszewska Karolina. Convergence Estimation for Gas Storage Cavern Field. SMRI Spring 2009 Meeting. Kraków, Poland.
 6. Ślizowski Jarosław, Urbańczyk Kazimierz, Lankof Leszek, Serbin Karolina. Ocena możliwości lokalizacji detektora do badań astrofizycznych w pokładzie soli kamiennej kopalni Polkowice-Sieroszowice. Geologia Z.3/2010 - Przegląd solny 2010.
 7. Ślizowski Jarosław, Wiśniewska Monika, Wojtuszewska Karolina. Efektywna pojemność komór magazynowych gazu w pokładowych złożach soli kamiennej. Przegląd geologiczny. Nr 9/2009.
 8. Ślizowski Jarosław, Karolina Serbin, Wiśniewska Monika. Efektywna pojemność komór magazynowych gazu w pokładowych złożach soli kamiennej. Przegląd solny 2010.
 9. Urbańczyk Kazimierz Szybkość ługowania soli kamiennej w funkcji stężenia roztworu ługującego, kąta nachylenia ługowanej powierzchni  i  temperatury procesu Górnictwo 14 z.1 (1990) 25-39.
 10. Urbanczyk Kazimierz, Kunstman Andrzej. Computer Leaching Model in Monitoring Cavern Development, SMRI Fall Meeting Paper, El Paso, Texas,1997.
 11. Węglarz Aleksander, Wranka Jan. Rozpoznanie możliwości lokalizacji składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych w rejonie Krakowa. Materiały z sympozjum Górnictwo surowców chemicznych, zbiorniki podziemne, ochrona środowiska. Kraków 1984.
 12. Wilk Jan. Uwarunkowania genetyczne zasolenia wód podziemnych w rejonie Hawija Plain (Irak). Materiały z sympozjum Górnictwo surowców chemicznych, zbiorniki podziemne, ochrona środowiska. Kraków 1984.
 13. Włodarczyk Antoni, Grabowski Paweł. Solanki jodowo-bromowe rejonu Łapczyca- Gierczyce, ich przeróbka i perspektywy nowych zastosowań minerałów w nich zawartych. Materiały z sympozjum Górnictwo surowców chemicznych, zbiorniki podziemne, ochrona środowiska. Kraków 1984.
 14. Żero Krzysztof. Metody przeciwdziałania zanieczyszczeniu wód związkami ropopochodnymi na przykładzie działań realizowanych na obszarze MZRiP Płocku. Materiały z konferencji Nowe technologie w gospodarce złożami soli kamiennej w Polsce. Rytro 1994.
Top