Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych "CHEMKOP" Sp. z o.o.
Zakład Geofizyki Górniczej
Zakład Geofizyki Górniczej
13-06-2014

Dotacja UE - Dotacje na innowacje

W dniu 30.05.2014 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP Sp. z o.o. oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisali umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na realizację projektu pt. "Opracowanie technologii wraz z urządzeniami do pomiarów otworów wiertniczych".

Dotacje

Fundusze europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Informacja o projekcie pt. "Opracowanie technologii wraz z urządzeniami do pomiarów otworów wiertniczych".

Projekt jest realizowany w okresie od 02.2014 r. do 09.2015 r.
Umowa o dofinansowanie Projektu nr POIG 01.0400-12-030/13 została podpisana z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w dniu 30.05.2014 r.
Kierownikiem Projektu jest Michał Kościuszko.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1 210 699,00 PLN, w tym wartość kosztów kwalifikowanych związanych z realiozacją Projektu wynosi 1 099 988,50 PLN. Dofinansowanie przeznaczone na realizaję Projektu wynosi maks. 392 520,13 PLN.

Streszczenie projektu:

Projekt obejmuje opracowanie pełnego zestawu sond do badania stanu technicznego otworów wiertniczych i magazynowyh (kawern) powstałych w utworach solnych. Możliwe to będzie poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych mających na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, prace rozwojowe pozwalające na opracowanie i przeprowadzenie testów, eksperymentów oraz wdrożenie do przemysłowego zastosowania.
Dotychczasowe doświadczenie przedsiębiorstwa Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” Sp. z o.o. w zakresie produkcji sond geofizycznych oraz pomiarów odwiertów oraz kawern wskazują, że niezbędne jest opracowanie i wdrożenie nowych typów sond. Obecne na rynku rozwiązania nie gwarantują zaspokojenia potrzeb pomiarwoych firm specjalizujących się w wytwarzaniu oraz eksploatacji podziemnych zbiorników powstałych w złożach soli. Stąd „CHEMKOP” podejmuje się opracowania takiego zestawu. Proces projektowania i powstawania prototypów, a następnie wdrożenie będą przebiegać w kilku etapach (opracowanie specyfikacji urządzeń, projekt, wykonanie prototypów, opracowanie stanowisk kontrolnych, testowanie na tych stanowiskach oraz skalowanie sond, wykonanie projektów końcowych, wdrożenie do produkcji), które będą konsultowane ze specjalistami w zakresie budowy sond, przetwarzania sygnału oraz pomiarów geofizycznych.
W projekcie przewidziany jest rozwój współpracy przedsiębiorstwa „CHEMKOP” z pracownikami naukowymi ośrodków naukowych, rozpowszechnianie ich wyników poprzez działalność dydaktyczną, publikacje. W ramach rozwoju współpracy z podmiotami gospodarczymi specjalizującymi się w opracowaniu prototypów urządzeń oraz oprogramowania stosowanych w miernictwie górniczym ze szczególnym uwzględnieniem geofizyki prospekcyjnej. Współpraca ta dotyczy opracowania wersji testowych oprogramowania oraz opracowania i budowy konstrukcji prototypowych urządzeń pomiarowych. Innowacyjność wdrażanego projektu polegać będzie na zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań elektronicznych i informatycznych w zakresie akwizycji i przetwarzania danych oraz sterowania układem pomiarowym. Projekt obejmuje również opracowanie unikatowych rozwiązań w zakresie układów mechanicznych oraz ich trwałości (związanych z ciężkimi warunkami pomiarów otworowych, w tym agresywnego działania ze strony środowiska na elementy metalowe, którym jest solanka). Istotnym czynnikiem, przed którym urządzenia muszą być zabezpieczone, jest wysokie ciśnienie, gdyż zestaw będzie wykorzystywany do głębokości 2 000 m.

Top