Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych "CHEMKOP" Sp. z o.o.
Zakład Geofizyki Górniczej
Zakład Geofizyki Górniczej

Nasza oferta skierowana jest do otworowych kopalń soli, przedsiębiorstw budujących oraz eksploatujących podziemne magazyny gazu, ropy i paliw.

OFERUJEMY POMIARY:

  • kształtu i wymiarów kawern wypełnionych:
    • solanką,
    • ciekłymi węglowodorami,
    • gazem;
  • głębokości granicy faz produkt / solanka w kawernach magazynowych paliw.

Nasze pomiary mogą być realizowane do głębokości 2 km, przy średnicy otworu powyżej 4 1/2" i ciśnieniu głowicowym do 20 MPa.

DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ?

Zastosowanie sondy z głowicą uchylną umożliwia opomiarowanie tych partii kawerny, które są „niewidoczne” przy profilowaniu poziomym.

Dobre rozeznanie potrzeb Klientów, wybitne umiejętności oraz doświadczenie naszych zespołów pomiarowych powodują, że pomiary są dokładne i wiarygodne, a raporty z pomiarów dostarczają przejrzystych w formie, niezbędnych dla Klientów informacji.

Ważną cechą naszej oferty jest wysoka dyspozycyjność ekip terenowych. Jesteśmy gotowi do wykonania pomiaru w krótkim czasie po otrzymaniu zlecenia.

Procedury przetwarzania danych i automatycznej interpretacji za pomocą programu „ECHO-CRAC”, pozwalają na szybkie i obiektywne ustalenie kształtów mierzonej kawerny. Dodatkowym atutem programu jest możliwość zastosowania ręcznej interpretacji nieodzownej przy określeniu kształtu kawerny w geologicznie skomplikowanych przypadkach.

Wstępne raporty z pomiarów udostępniamy naszym Klientom w przeciągu kilku godzin po pomiarze. Raporty finalne przekazujemy do 24 godzin od zakończenia pomiaru.

Stosowane procedury mają istotny wpływ na zachowanie poufności danych pozyskanych w trakcie realizacji pomiarów.

Top