Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych "CHEMKOP" Sp. z o.o.
Zakład Technologii Chemicznych i Ochrony Środowiska
Zakład Technologii Chemicznych i Ochrony Środowiska

Patenty udzielone

 1. Sposób elektrolitycznego wytwarzania chloru z szybkością odpowiadającą jego zapotrzebowaniu w procesie chlorowania i/lub utleniania nr 151 953/1990
 2. Urządzenie do chlorowania wody i ścieków nr 154 409/1991
 3. Sposób otrzymywania siarczanochlorku żelaza (III) nr 162 739/1994
 4. Elektrolizer do wytwarzania chloru z solanek nr 163 341/1994
 5. Elektrolizer do utleniania jodków i bromków nr 176 184/1999
 6. Sposób otrzymywania jodu i bromu z roztworów o niskim stężeniu tych pierwiastków nr 190 769/2006
 7. Sposób odzysku energii elektrycznej w procesie wytwarzania chloru i innych produktów elektrolizy nr 198 347/2008
 8. Sposób ograniczenia stężenia siarczanów wapnia i magnezu w solance produkowanej metodą otworowego ługowania złóż soli nr 200 125/2009 (decyzja o udzieleniu – 10.2008)
 9. Elektrolizer do wytwarzania chloru nr 201 444/2009

 Patenty zgłoszone

 1. Elektrody kompozytowe i sposób wytwarzania elektrod kompozytowych do procesów wydzielania i jonizacji wodoru wykazujących właściwości elektrokatalityczne w reakcjach elektrodowych wydzielania/jonizacji wodoru. UP nr P 401175 z dn. 12.10.2012.
 2. Sposób modyfikacji diafragm z włóknin technicznych do procesu elektrolizy solanki. UP nr P 408227 z dn. 02.06.2014.

 Patenty przygotowywane do zgłoszenia

 1. Sposób usytuowania diafragmy w przestrzeni międzyelektrodowej elektrolizera do produkcji chloru z solanki.
 2. Sposób modyfikacji diafragm z włóknin technicznych do procesu elektrolitycznego wytwarzania chloru z solanki.
 3. Sposób otrzymywania chloru, wodoru i wodorotlenku sodu z solanek w elektrolizerze dwubiegunowym.
 4. Elektrody kompozytowe o wysoko rozwiniętej powierzchni aktywnej.
Top