Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych "CHEMKOP" Sp. z o.o.
Oferta
Oferta

Zakres tematyczny naszych usług obejmuje następujące zasadnicze grupy zagadnień:

 • podziemne magazynowanie gazu i ciekłych węglowodorów w kawernach solnych
 • górnictwo i ługownictwo soli i innych rozpuszczalnych ewaporatów
 • wiertnictwo
 • echometryczne pomiary kawern
 • specjalistyczne oprogramowanie komputerowe
 • geologię, hydrogeologię, geomechanikę
 • badania geomechaniczne i ługownicze ewaporatów
 • badania fizykochemiczne i chemiczne skał oraz  roztworów
 • problematykę ochrony środowiska, w tym:
  • bezpieczne składowanie odpadów
  • monitoring skażeń wód podziemnych i gruntów
  • proekologiczne instalacje wytwórcze chloru
 • miernictwo górnicze i testy „in-situ”

W zakresie inwestycji górniczych nasza oferta obejmuje cały okres przygotowania i realizacji projektu inwestycyjnego - od prac badawczych przez fazę koncepcji i studiów wykonalności, projektowanie i przygotowanie dokumentów koncesyjnych aż do nadzorowania realizacji i rozruchu  (w zakresie części podziemnej inwestycji).

Top