Ogłoszenia


Świadczenie usług Specjalisty ds. BHP

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w postępowaniu „Świadczenie usług Specjalisty ds. BHP” dla Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych "CHEMKOP" Sp. z o.o. Wybickiego 7 31-261 Kraków. Ofertę należy wypełnić i podpisać z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia i przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  (podając hasło w treści odrębnego e-maila) do dnia 24.05.2021 r.  godz. 15:00. Oferty nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 


Dostawa w leasingu operacyjnym (48 miesięcy) samochodu osobowego klasa D  z możliwością wykupu

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w postępowaniu „Dostawa w leasingu operacyjnym (48 miesięcy) samochodu Volkswagen Passat lub równoważny z możliwością wykupu” dla Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych "Chemkop" Sp. z o.o. Wybickiego 7 31-261 Kraków. Ofertę należy podpisać z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia i przesłać w formie papierowej  na adres: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych "CHEMKOP" sp. z o.o. ul. J. Wybickiego 7, 31-261 Kraków do dnia 14.05.2021 r. do godz. 16.00. Kopertę należy oznaczyć "Dostawa w leasingu operacyjnym (48 miesięcy) samochodu osobowego klasa D  z możliwością wykupu- NIE OTWIERAĆ". Oferty nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 


„Świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w postępowaniu „Świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych”  dla Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych "Chemkop" Sp. z o.o. Wybickiego 7,  31-261 Kraków. Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać w formie skanu, skompresowanego zip/rar i zaszyfrowanego pliku, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (podając hasło do plików w kolejnym e-mailu) do dnia 10.05.2021 r. do godz. 15.00. Oferty nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Ilość lokalizacji (adres, adresy)

31-261 Kraków ul. Wybickiego 7

Pozostałe dane poniżej warto rozgraniczyć na każdą lokalizację z osobna (jeśli jest ich kilka), pozwoli to najdokładniej obliczyć czasochłonność i cenę projektu:

 1. Ilość wszystkich pracowników organizacji

29 pracowników.

 1. Ilość pracowników przetwarzających dane osobowe (lub posiadających upoważnienia)

18 osób posiada upoważnienia.

 1. Ilość komputerów (również przenośnych)

Do 30 sztuk.

 1. Ilość procesów przetwarzania danych osobowych zawartych w rejestrze czynności przetwarzania (np. rekrutacja, obsługa klienta etc.)
 • Archiwizacji i usuwania dokumentów
 • Obsługi biurowej i sekretariatu
 • Obsługi prawnej
 • Ochrony obiektu i monitoringu
 • Kadrowy
 • Księgowy
 • Rekrutacji
 • Przetwarzania danych współpracowników
 • Szkolenia pracowników
 • Ubezpieczenia grupowe
 • Multisport
 • ZFŚS
 1. Ilość komórek organizacyjnych różniących się zadaniami (np. Wydział kadr, Wydział IT, etc.)

Zakład Geofizyki Górniczej,

Zakład Rozwoju Górnictwa i Podziemnych Zbiorników

Zakład Technologii Chemicznych i Ochrony Środowiska

Zakład Badań i Projektów Górniczych

Dyrektor ds. Badań i Rozwoju

Dyrektor ds. Finansów

Radca Prawny

Księgowość

Kadry i Płace

Administracja i Gospodarka Nieruchomościami

Umowy i Rozliczenia

Pełnomocnik ds. ISO

 1. Ilość systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe (np. "Płatnik" etc.)

Płatnik, Enova 365.

 1. Czy mają Państwo aktualnie powołanego IOD? Czy jest to firma zewnętrzna (jaka)?

Nie.

 1. Czy mają Państwo funkcjonującą dokumentację polityki bezpieczeństwa informacji (instrukcja zarządzania systemami informatycznymi, rejestr czynności przetwarzania oraz kategorii przetwarzania, polityka ochrony danych osobowych, polityka zarządzania ryzykiem, opracowane klauzule informacyjne, wzory umów, formularzy etc.)?

Funkcjonuje  Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, Polityka zarządzania systemami informatycznym, Polityka bezpieczeństwa  Grupy Kapitałowej PGNiG.
Czy wymaga ona aktualizacji?

Tak.

 1. Ile wizyt fizycznych Państwo wymagają w umowie (np. raz na miesiąc, na kwartał etc.). Jak to wygląda obecnie jeśli teraz obsługuje Państwa firma zewnętrzna?

Przewidywany miesięczny wymiar godzin: 30.

 1. Jakim budżetem rocznym/miesięcznym (brutto) Państwo dysponują na realizację obsługi IOD?

Nie określono.

 1. Jaki budżet roczny/miesięczny (brutto) jest przeznaczany aktualnie na obsługę IOD jeśli obsługuje Państwa firma zewnętrzna?

Nie określono.


"Przeprowadzenie audytu re-certyfikatu do normy ISO 9001:2015 oraz  przeprowadzenia szkolenia dla Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością i audytów wewnętrznych"

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w postępowaniu "Przeprowadzenie audytu re-certyfikatu do normy ISO 9001:2015 oraz  przeprowadzenia szkolenia dla Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością i audytów wewnętrznych” dla Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych "Chemkop" Sp. z o.o. Wybickiego 7 31-261 Kraków. Ofertę należy podpisać z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia i przesłać w formie e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 26.04.2021 r. godz. 16.00.  Wiadomość e-mail należy oznaczyć tytułem "Przeprowadzenie audytu re-certyfikatu do normy ISO 9001:2015 oraz  przeprowadzenia szkolenia dla Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością i audytów wewnętrznych”. Oferty nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.


Świadczenie usług obsługi informatycznej infrastruktury komputerowej oraz pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych 

 

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w postępowaniu „Świadczenie usług obsługi informatycznej infrastruktury komputerowej oraz pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych” dla Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych "Chemkop" Sp. z o.o. Wybickiego 7,  31-261 Kraków. Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać w formie skanu, skompresowanego zip/rar i zaszyfrowanego pliku, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (podając hasło do plików w kolejnym e-mailu) do dnia 10.05.2021 r. do godz. 15.00. Oferty nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.


Dodatkowe informacje nt. oprogramowania ENOVA365 tj:

 1. Ilość instalacji oprogramowania ENOVA365 (na ilu komputerach)
 2. Ilość użytkowników pracujących na oprogramowaniu ENOVA365
 3. Ilość modułów i rodzaje?
 4. Czy Państwo posiadają moduły dodatkowe – dopisane (jeżeli tak to czy są w posiadaniu kodów źródłowych)?
 5. Jaki jest maksymalny czas reakcji na awarie/usterki działania oprogramowania ENOVA365 (w razie problemów technicznych)?
 6. Zgodnie z sugestią 30 godzin roboczych w miesiącu – w jakim wymiarze godzinowym mamy oddelegować pracownika do prac bezpośrednio w siedzibie zamawiającego?
 7. Czy dopuszcza się zamiany godzin bezpośredniej obsługi na obsługę w trybie zdalnym? Np. w umowie zapisane będzie, że 12 godzin miesięcznie obsługa będzie świadczona w siedzibie a 18 w trybie zdalnym?
 8. Czy będziemy dopuszczeni do postępowania przetargowego w przypadku świadczenia usług abonamentowych dla naszych klientów na poziomie niższym niż 2000,00zł netto?

Ad.1

Stanowiska komputerowe zawierające oprogramowania ENOVA: 5 (słownie: pięć)

Ad.2

Liczba użytkowników pracujących na oprogramowaniu ENOVA: 5 (słownie: pięć)

Ad.3

Ilość modułów: 4 (słownie: cztery)

Rodzaje modułów:

 1. Księga Główna
 2. Kadry i płace
 3. Księga inwentarzowa
 4. Faktury

Ad.4

Brak modułów dodatkowych.

 

Ad.5

Czas reakcji: do godziny

 

Ad.6

Ilość oddelegowań pracownika Wykonawcy do prac bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, będzie zależna od  potrzeby świadczenia usług w danym dniu/tygodniu. Przewidywany miesięczny wymiar godzin świadczenia usług Zamawiający określa łącznie na około 30 godzin (może być mniej lub więcej w zależności od potrzeby).

 

Ad.7

Warunkiem jest, że wykonawca ma być w gotowości do świadczenia usług w dni robocze, tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00, w tych godzinach Zamawiający dopuszcza możliwość zdalnego świadczenia usług, o ile nie narusza to prawidłowego wykonania zamówienia.

 

Ad.8

W tym zakresie Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert usług (co najmniej trzech na kwotę nie mniejsza niż 2.000 zł netto), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np.: referencje), a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy potwierdzające ich należyte wykonanie/wykonywanie.

 

Abonament jest świadczeniem okresowym, w takim przypadku należy podać wartość za okres ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca, który nie spełnia tego warunku nie może ubiegać się o świadczenie usług.


Oferta wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. J. Wybickiego 7 w Krakowie

Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę wynajmu powierzchni pokoi biurowych w budynku przy ul. J. Wybickiego 7.
Pokoje biurowe znajdują się w budynku dwukondygnacyjnym  na parterze oraz pierwszym piętrze.
W sumie do wynajęcia mamy 10 pokoi o powierzchni 17,6 m 2 każdy.
Obiekt położony jest zaledwie 2,5 km od centrum miasta. W odległości ok 400 m znajduje sie węzeł komunikacyjny tramwajowy (nr linii  3, 5, 18, 50) oraz autobusowy (nr linii 164, 140), ok 200m stacja Kraków Młynówka – przystanek kolejowy na linii kolejowej nr 118, obsługujący pociągi pasażerskie z Dworca Głównego w Krakowie do Portu Lotniczego -Balice

Charakterystyka oferowanej powierzchni:

• wejście do ul. Wybickiego 7,
• całodobowa ochrona,
 
Zgodnie z założeniami właściciela Przedmiot najmu zostanie przekazany Najemcy w stanie istniejącym lub do samodzielnego wykończenia.

Główne warunki umowy najmu:

Stawka za powierzchnię - 47,25 zł/m2 netto z mediami

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych
"CHEMKOP" sp. z o.o.
ul. J. Wybickiego 7, 31-261 Kraków

REGON:120904600   NIP:6750001780   KRS:0000327569

 • tel. +48 12 633 60 75
 • fax +48 12 634 58 28
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Copyright 2012-2020 © Chemkop sp.z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.